Algemene voorwaarden Lunaro

Reservaties

De reservatie is pas definitief en geldig als deze door Lunaro bevestigd werd.
Bij aanhoudend slecht weer of bij een slecht weer voorspelling kan u kosteloos annuleren tot de avond voor levering.
U kan tot 14 dagen na reservatie kosteloos annuleren behalve indien er slechts 30 dagen tussen reservatie en levering zijn.
Bij andere annulaties zijn we genoodzaakt de huursom alsnog aan te rekenen.
De betaling van het gehuurd materiaal gebeurt door storting ten laatste één week voor of contant bij in ontvangstname van het gehuurd materiaal. Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW.
De levering van het gehuurd materiaal is gratis binnen een straal van 15 km gerekend vanaf centrum Sleidinge. Voor levering buiten dit gebied wordt de prijs aangepast naargelang de locatie. Bepaalde locaties worden niet beleverd door Lunaro wegens een te lange reistijd.
De levering, het tijdstip van levering, opbouw en ophaling gebeurt in samenspraak met de huurder. Indien op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is om het kasteel in ontvangst te nemen zal het springkasteel toch aangerekend worden.

Installatie

De huurder moet stroom van 220V en 16A voorzien.
De huurder zorgt voor een vrije doorgang van ongeveer 2 meter om het springkasteel tot op zijn plaats te brengen.
De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen (dit voorkomt verbranding van de motor).
Het springkasteel wordt geplaatst door het personeel van Lunaro.
Het springkasteel wordt op een vlakke en zachte ondergrond, bij voorkeur gras, geplaatst. Het mag niet geplaatst worden op een puntige ondergrond (stenen, glas,…).
Rond het springkasteel moet een ruimte van minstens 1 meter langs elke zijde en 2 meter achter het kasteel voor de motor vrijgehouden worden.
Na opstelling mag het springkasteel niet meer verplaatst worden.
Bij opstelling erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik op de hoogte is.
Er dient steeds iemand aanwezig te zijn bij de levering, opbouw en ophaling van het springkasteel. Afhankelijk van de grootte van het springkasteel dient er een handje geholpen te worden, vooral bij de ophaling.

Blaasinstallatie

De blaasinstallatie (blower) mag nooit worden afgedekt en mag enkel door personeel van Lunaro gestopt worden.
Het springkasteel blijft opgeblazen vanaf het plaatsen tot bij het afhalen van het springkasteel, ook wanneer het regent.
Bij extreme situaties zoals rukwinden en hevig onweer kan in overleg met Lunaro het springkasteel afgelaten worden tijdens de extreme situatie en dit zonder aanwezigheid van personeel van Lunaro.
Wanneer het springkasteel over meerdere dagen gehuurd wordt, staat de huurder in voor de volgende acties: het springkasteel moet gedurende de nacht afgelaten worden en de blaasinstallatie en eventuele verlengkabels moeten afgekoppeld worden en veilig opgeborgen worden in een binnenruimte.

Gebruik springkasteel

Tijdens het springen zijn schoenen, brillen en andere puntige voorwerpen verboden in het springkasteel.
Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel.
Het is verboden te eten, te drinken of te roken in of rond het springkasteel.
Het voorste deel van het springkasteel dient enkel om in en uit het springkasteel te gaan, het is verboden op dit deel te springen.
Onze springkastelen zijn voorbestemd voor een bepaalde leeftijdscategorie. Bij twijfel, stem dit af met het personeel van Lunaro bij levering.
Het is verboden om op de zijwanden of op het dak van het springkasteel te zitten of aan te hangen.
Het is verboden het springkasteel nat te spuiten of met andere materialen te vervuilen.
Indien er tijdens het gebruik een defect of schade vastgesteld wordt, dient het springkasteel meteen ontruimd te worden, afgelaten te worden en dient er ook meteen contact opgenomen te worden met Lunaro. Indien het probleem niet verholpen kan worden en niet veroorzaakt werd door het gebruik van het springkasteel kan Lunaro ervoor kiezen de huurprijs of een deel ervan terug te betalen aan de huurder.
De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties.
De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of het letstel mag zijn.
Gebruik van het gehuurde springkasteel gebeurt steeds onder toezicht van een volwassene.

Schade

Wanneer bij nazicht door Lunaro onregelmatigheden opgemerkt worden zal eventuele schade of reinigingskosten door abnormaal gebruik door de huurder aan de huurder doorgerekend worden.

Andere voorwaarden

Het is verboden het springkasteel te verhuren aan anderen of op enig andere manier geldelijk uit te baten.
De huurder is verantwoordelijk voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de hele huurperiode. Hij zal de aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen.

In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder. Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.

Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Gent.

Springkastelen zijn ontworpen voor KINDEREN en dus niet voor volwassenen!

Ontdek onze springkastelen

Meer infoMeer info